ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ПРЕДЕЛ АД

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ПРЕДЕЛ АД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ПРЕДЕЛ АД (наричано за краткост Хотел Предел) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Хотел Предел и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Хотел Предел е страницата www. hotelpredel.com Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:
ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Хотел Предел чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .
Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Хотел Предел без да използват формата за контакт.
Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Хотел Предел и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.
Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Хотел Предел да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Хотел Предел изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.
Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www. hotelpredel.com
права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.
Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Хотел Предел, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.
Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Хотел Предел, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.
Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Хотел Предел, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.
Чл.9. Хотел Предел се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
Чл.10. Хотел Предел си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.
Чл.11. Хотел Предел не отговаря пред Потребителя за:
ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Хотел Предел и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;
Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;
Чл.12. Хотел Предел не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на Хотел Предел.
Чл.13. Хотел Предел обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.
Чл.14. Хотел Предел си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.